ระบบ
link
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
กำหนดการ
ระบบการจัดสอบ O-NET 1044020118 x0rknuD6
ระบบการจัดสอบ NT 1044410394 b1ca41d9
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 3450400283272 44020118
ระบบสารบรรณ Myoffice schoolmk51 schoolmk51
Schoolmiss bantaoba Dt2m3P
E-budget 410394 410394 ครั้งที่ 1 ภายใน 31 พค.
ครั้งที่ 2 ภายใน 31 ตค.
รายงาน สตผ. 410394 2C4D3F
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 410394_006 uOjffy
ระบบการรับนักเรียน 3670101493966 44020118
ระบบประกันคุณภาพ (QAMS) 1044410394M p0018606
ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET)    
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 1044410394 1044410394
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 44020118 44020118
ระบบอนุมัติโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 3670101493966 boss123
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 44020118 44020118 ครั้งที่ 1 วันที่ 15-30 มิย.
ครั้งที่ 2 วันที่ 15-30 กย.
 
 
 
   
 
   
 

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110