ระบบ
link
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ระบบการจัดสอบ O-NET คลิก 1044020118 x0rknuD6
ระบบการจัดสอบ NT คลิก 1044410394 b1ca41d9
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) คลิก 3450400283272 44020118
ระบบสารบรรณ Myoffice คลิก schoolmk51 schoolmk51
Schoolmiss คลิก bantaoba Dt2m3P
E-budget คลิก 410394 410394
รายงาน สตผ. คลิก 410394 2C4D3F
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คลิก 410394_006 uOjffy
ระบบการรับนักเรียน คลิก 3670101493966 44020118
ระบบประกันคุณภาพ (QAMS) คลิก 1044410394M p0018606
ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ (SET) คลิก    
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา คลิก 1044410394 1044410394
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คลิก 44020118 44020118
 

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110