เอกสารการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา [กรรมการประเมิน] [ประเมินตนเอง] [เพื่อนครูประเมิน]
 
 
 
นายวิทยา นนท์นภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า
 

น.ส.ปราณี วรรณปะเก
ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 2

นางสุมนา เนื่องไชยยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
นายกาสี ยกน้อยวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำ

น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายเลื่อน แก้วดี
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายมีศักดิ์ โคนาโล
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางกาญจนา วิชานนท์
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายทองไสย หวลคิด
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสังเกตการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสังเกตการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสะท้อนผล
การสังเกตการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสะท้อนผล
การสังเกตการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสะท้อนผล
การสังเกตการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสะท้อนผล

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110