11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
21 มีนาคม 2562 มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ดูสถานที่จัดทำโครงการแบ่งฝันปันรักฯ
05 เมษายน 2562 อาคารเรียนอนุบาล 2-3 ประสบวาตภัย
11 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562
30 พฤษภาคม 2562 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
30 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
06 มิถุนายน 2562 ก่อสร้างฐานวางแผงโซล่าเซลล์ โครงการแบ่งฝันปันรักฯ มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส
01 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
01 สิงหาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่ม 8
12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
16 สิงหาคม 2562 อบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต ณ สวนน้ำอันดามัน
22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
27 สิงหาคม 2562 ก่อสร้างสะพานสูบน้ำโครงการแบ่งฝันปันรักฯ มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส
12 กันยายน 2562 กิจกรรมบุญข้าวสาก
19-20 กันยายน 2562 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับกลุ่มเครือข่าย
23 กันยายน 2562 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. วันที่ 1
24 กันยายน 2562 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. วันที่ 2
25 กันยายน 2562 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. วันที่ 3
01 ตุลาคม 2562 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการแข่งขัน Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ
01 ตุลาคม 2562 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการและห้องประชุม จำนวน 3 เครื่อง
03 ตุลาคม 2562 วางระบบน้ำประปาน้ำดื่ม-น้ำใช้ภายในโรงเรียนตามโครงการแบ่งฝันปันรักฯ
11-12 ตุลาคม 2562 ทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
13 สิงหาคม 2562 ก่อสร้างอาคารถังน้ำและครื่องกรองน้ำโครงการแบ่งฝันปันรักฯ มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์ส
17 ตุลาคม 2562 นายวิทยา นนท์นภา ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 12
25 ตุลาคม 2562 จัดทำแปลงเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
11 พฤศจิกายน 2562 ครูและนักเรียนจัดทำกระทงเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
12 พฤศจิกายน 2562 เยี่ยมบ้านนักเรียนพิการและหยุดเรียนต่อเนื่อง
16 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบะฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.6
20-21 พฤศจิกายน 2562 ครูและนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ รอบคัดสาย C
22 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2562 งานแสดงมุทิตาจิต นายทองไทย หวลคิด ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
25 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิบางกอกแอร์เวย์สติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
26 พฤศจิกายน 2562 พระอาจารย์เตรียมการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)
04 ธันวาคม 2562 นายวิทยา นนท์นภา ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่
07 ธันวาคม 2562 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
26 ธันวาคม 2562 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ : เพลาเพลิน

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110