01 ม.ค.2561 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่า
12 ม.ค.2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
13-14 ม.ค.2561 ร่วมกิจกรรมลามิน่าสานฝันให้เด็กไทยได้เล่าเรียนที่ จ.อำนาจเจริญ
18-20 ม.ค.2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบการบริหารงานนโยบายและแผน
07 ก.พ.2561 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10-11 ก.พ.2561 นางสาวณัฎฐพัชร นามทัศน์ เป็นกรรมการตัดสินคณิตคิดเร็ว ระดับชาติ
09-12 ก.พ.2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ฯ ระดับชาติ
22 ก.พ.2561 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
09 มี.ค.2561 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มฯ 8
12-13 มี.ค.2561 โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หาดบางแสน
14 มี.ค.2561 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามมอบอุปกรณ์การเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช
20-24 มี.ค.2561 นายวิทยา นนท์นภา ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลและเขียนรายงานวิจัยฯ
29 มี.ค.2561 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2460
06 เม.ย.2561 ร่วมงานบวชคุณสุวภัทร ขมะวรรณ ครอบครัวลามิน่าสานฝัน
09-11 เม.ย.2561 ร่วมงาน "สงกรานต์บ้านนา กินปลากินข้าว ครั้งที่ 1" สพป.มหาสารคาม เขต 2
09 พ.ค.2561 อบรมการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ (DLTV) และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
19 พ.ค.2561 การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (เส้นฐาน)
21 พ.ค.2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
21 พ.ค.2561 ผู้ปกครองนักเรียนร่วมปลูกต้นกล้วยตามนโยบาย สพป.มหาสารคาม เขต 2
22 พ.ค.2561 อบรมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (ครั้งที่ 1)
28 พ.ค.2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
01 มิ.ย.2561 กิจกรรมเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน
05 มิ.ย.2561 การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู
07 มิ.ย.2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
07 มิ.ย.2561 การประชุมครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว
23 มิ.ย.2561 การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (วงรอบที่ 1)
26-28 มิ.ย.2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
27 มิ.ย.2561 อบรมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (ครั้งที่ 2)
04 ก.ค.2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำน้ำหมักชีวภาพตามโครงการหมอดิน
05-06 ก.ค.2561 กิจกรรมเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน
21 ก.ค.2561 การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (วงรอบที่ 2)
21-22 ก.ค.2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นวิทยากรอบรมคูปองครู ณ โรงแรมอยุธยาธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
24 ก.ค.2561 อบรมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (ครั้งที่ 3)
25-27 ก.ค.2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนฯ ณ จังหวัดมุกดาหาร
27 ก.ค.2561 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
27 ก.ค.2561 จัดทำสนามตะกร้อ
29-30 ก.ค.2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นวิทยากรอบรมคูปองครู ณ โรงแรมเนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี
04-05 ส.ค.2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นวิทยากรอบรมคูปองครู ณ โรงแรมฮูลา ฮูล่า อานาน่า จังหวัดกระบี่
10 ส.ค.2561 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
18 ส.ค.2561 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
18-19 ส.ค.2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นวิทยากรอบรมคูปองครู ณ โรงแรมไหมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
24 ส.ค.2561 การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (วงรอบที่ 3)
24-25 ส.ค.2561 นางกาญจนา วิชานนท์ และนางวังบัวบาน วิชานนท์น อบรมโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
27 ส.ค.2561 อบรมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (ครั้งที่ 4)
30 ส.ค.2561 บริษัทเทคโนเซล (เฟร์ย) จำกัด มอบรางวัลชนะเลิศการวาดภาพ
06-07 ก.ย.2561 โรงเรียนบ้านเตาบ่ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "มหิงสาสายสืบ ประจำปี 2560"
10-14 ก.ย.2561 นายวิทยา นนท์นภา อบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
21 ก.ย.2561 การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (วงรอบที่ 4)
22-23 ก.ย.2561 โรงเรียนจัดนิทรรศการ Best Practice งานมหกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
24 ก.ย.2561 โรงเรียนร่วมงานประเพณีบุญข้าวสาก ณ วัดสระธาตุ
27 ก.ย.2561 นายวิทยา นนท์นภา รายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ สพป.มหาสารคาม เขต 2
30 ก.ย.2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
09 ต.ค.2561 อบรมโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
14-15 พ.ย.2561 การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก สาย C ที่โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า
17 พ.ย..2561 ทัศนศึกษานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
22-23 พ.ย..2561 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2561
26 พ.ย..2561 นิเทศโรงเรียนตามโครงการห่วงใย ใกล้ชิด สนิทแนบ (รร.บ้านน้ำสร้างหนองบะ, รร.บ้านเตาบ่า)
27 พ.ย..2561 นิเทศโรงเรียนตามโครงการห่วงใย ใกล้ชิด สนิทแนบ (รร.ชุมชนนาสีนวล, รร.บ้านเหล่าน้อย, รร.บ้านมะชมโนนสง่า)
28 พ.ย..2561 นิเทศโรงเรียนตามโครงการห่วงใย ใกล้ชิด สนิทแนบ (รร.บ้านเขวาทุ่ง, รร.บ้านหนองผือ)
30 พ.ย..2561 นิเทศโรงเรียนตามโครงการห่วงใย ใกล้ชิด สนิทแนบ (รร.บ้านหัวหมู, รร.บ้านหนองแก, รร.บ้านหนองสนมดอนติ้ว)
03 ธ.ค..2561 นิเทศโรงเรียนตามโครงการห่วงใย ใกล้ชิด สนิทแนบ (รร.บ้านมะโบู่, รร.พยัคฆภูมิพิสัย, รร.บ้านดงบากหนองตาเต็น)
06-07 ธ.ค..2561 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110