29-31 ม.ค.2560 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ฯ ระดับชาติ [คลิก]
07 ก.พ.2560 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิก]
16 มี.ค.2560 ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สวนสัตว์ขอนแก่น [คลิก]
18 มี.ค.2560 กิจกรรมอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม [คลิก]
26 มิ.ย.2560 จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด [คลิก]
30 มิ.ย.2560 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [คลิก]
19-22 ก.ค.2560 นายวิทยา นนท์นภา สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ [คลิก]
17 ส.ค.2560 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [คลิก]
07-08 ก.ย.2560 โรงเรียนบ้านเตาบ่ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "มหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559" [คลิก]
30 ต.ค.2560 ค่ายวอลเลย์บอล ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ [คลิก]
10 พ.ย.2560 อบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [คลิก]
25 พ.ย.2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2560 [คลิก]
06-08 ธ.ค.2560 กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 [คลิก]
26-27 ธ.ค.2560 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ [คลิก]
31 ธ.ค.2560 คืนสู่เหย้า ผ้าป่ารวมศิษย์เก่า เตาบ่ารวมใจ [คลิก]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110