07-08 ม.ค.2559 ทัศนศึกษาทางรถไฟ มหาสารคาม-บุรีรัมย์-อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
03-05 ก.พ.2559 สัมมนา 1 ทศวรรษ มหิงสาสายสืบ
15-17 มี.ค.2559 นายวิทยา นนท์นภา ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
03 มี.ค.2559 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคามมอบอุปกรณ์การเกษตรตามโครงการยุวหมอดิน
29 มี.ค.2559 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
17 พ.ค.2559 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
26 พ.ค.2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
02 มิ.ย.2559 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559
04 มิ.ย.2559 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
09 มิ.ย.2559 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
09 มิ.ย.2559 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
01 ก.ค.2559 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
22 ก.ค.2559 การประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่ฯ
05 ส.ค.2559 การรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม
05 ส.ค.2559 บรรยากาศวันที่ไม่มีนักเรียนของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
10 ส.ค.2559 การประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซน
11 ส.ค.2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
19-20 ส.ค.2559 ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
22 ส.ค.2559 ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
28 ส.ค.2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบะฉีดวัคซีนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
08-09 ก.ย.2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่ารับรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "มหิงสาสายสืบ ประจำปี 2558"
13 ต.ค.2559 คณะครูร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 9
14 ต.ค.2559 คณะครูทัศนศึกษาน้ำตกไทรโยค จ.กาญจนบุรี
26-28 ต.ค.2559 น.ส.ณัฎฐพัชร นามทัศน์ อบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ ณ วังยางรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี
22 พ.ย.2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110