08 ม.ค.2558 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
11-16 ม.ค.2558 คณะทำงานจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพฐ. ครั้งที่ 2
30 ม.ค.2558 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมโครงการมหิงสาสายสืบ
09-10 ก.พ.2558 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
13 ก.พ.2558 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
18-20 มี.ค.2558 โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ ขั้นต้น ครั้งที่ 4 จังหวัดมหาสารคาม
25 มี.ค.2558 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2557
26 มี.ค.2558 ซ่อมแซมอาคารเรียนลามิน่าและช่างกลปทุมวัน
13 เม.ย.2558 รับมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องดนตรี
29 พ.ค.2558 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
05 มิ.ย.2558 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
07 มิ.ย.2558 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
11 มิ.ย.2558 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558
13 มิ.ย.2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
26 มิ.ย.2558 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย.-01 ก.ค.2558 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
01 ก.ค.2558 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
23-25 ก.ค.2558 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
29 ก.ค.2558 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
30 ก.ค.-01 ส.ค.2558 กิจกรรมจัดหนังสือห้องสมุดของกลุ่มทองใต้เงา ครั้งที่ 3
05-07 ส.ค.2558 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
11 ส.ค.2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
13 ส.ค.2558 นายวิทยา นนท์นภา เป็นกรรมการตัดสินชวนน้องท่องพุทธวัจนะ
17-21 ส.ค.2558 นายวิทยา นนท์นภา ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการจัดการเรียนรู้ BBL ครั้งที่ 2
18 ส.ค.2558 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
01 ก.ย.2558 มูลนิธิศุภนิมิตจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
08 ก.ย.2558 บายศรีสู่ขวัญย้ายครูสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ไปโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
16 ก.ย.2558 โรงเรียนรับประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากคณะกรรมการ
17-18 ก.ย.2558 พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมหิงสาสายสืบ 2557
17-21 ก.ย.2558 น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์ ปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการของ สพฐ.
18 ก.ย.2558 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
10 ต.ค.2558 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม ประจำปี 2558
27 พ.ย.2558 การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8
04 ธ.ค.2558 ซ่อมแซมปรับปรุงโรงรถและโรงอาหาร
10 ธ.ค.2558 นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาปราสาทพนมรุ้งและสนามไอโมบาย
18 ธ.ค.2558 ค่ายทักษะชีวิต: มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
28 ธ.ค.2558 การประชุมสัมมนาตามโครงการเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพครู
30 ธ.ค.2558 วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110