08 ม.ค.2553 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
08-09 ม.ค.2553 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้นักเรียน รร.บ้านเตาบ่า รร.บ้านน้ำสร้างหนองบะ รร.บ้านเขวาทุ่ง
09 ม.ค.2553 คุณกบ อดีต นศ.ค่ายช่างกลปทุมวัน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ และร่วมปลูกต้นไม้
16 ม.ค.2553 คุณป้าเอ๊ะและคณะ มอบคุณอุปกรณ์กีฬาหลายรายการให้แก่โรงเรียนบ้านเตาบ่า ตามโครงการทำดีครั้งนี้เพื่อพ่อ
21 ม.ค.2553 นายมีศักดิ์ โคนาโล ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ย้ายมาโรงเรียนบ้านเตาบ่า
23-24 ม.ค.2553 นายวิทยา นนท์นภา อบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Mambo ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
28 ม.ค.2553 นางละมัย ปาปะขำ ครูโรงเรียนบ้านแก่นท้าว ย้ายมาโรงเรียนบ้านเตาบ่า
01 ก.พ.2553 โรงเรียนจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูที่ย้ายออกและย้ายเข้า
05-06 ก.พ.2553 มูลนิธิศุภนิมิต ร่วมกับโรงเรียนบ้านเตาบ่า โรงเรียนบ้านหนองนาใน จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนฯ
08-12 ก.พ.2553 นางละมัย ปาปะขำ และ น.ส.วังบัวบาน แสนศรี อบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มรภ.มค.
09 ก.พ.2553 มูลนิธิศุภนิมิตร่วมกับโรงเรียนบ้านเตาบ่า โรงเรียนบ้านหนองนาใน ศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
10 ก.พ.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปี 2552
11-12 ก.พ.2553 มูลนิธิศุภนิมิต ร่วมกับโรงเรียนบ้านเตาบ่า โรงเรียนหนองนาใน ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
15-19 ก.พ.2553 นายวิทยา นนท์นภา อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการประเมินโครงการ รุ่นที่ 2
27 ก.พ.2553 คุณยอดเผ่า และกลุ่มกระทิงโทนมาสำรวจความต้องการด้านอาคารเรียน
11 มี.ค.2553 โรงเรียนมอบเกียรติบัตรโครงการ NANMEEBOOKS READING CLUB ปีที่ 9 ให้ครูและนักเรียน จำนวน 131 คน
17 มี.ค.2553 โรงเรียนสัมภาษณ์โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา รอบที่ 1 ที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา กรุงเทพฯ
22 มี.ค.2553 โรงเรียนจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
26 มี.ค.2553 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1-10 เม.ย.2553 นายจักรพงษ์ วิชานนท์ อบรมโครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ
07 เม.ย.2553 โรงเรียนร่วมงานฉลองครบรอบ 11 ปี บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค มหาชน จำกัด ณ สโมสรตำรวจ กรุงเทพฯ
08 เม.ย.2553 คณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อบุญช่วย นนท์นภา ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
09 เม.ย.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่าผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา
14-16 เม.ย.2553 กลุ่มน้ำค้างรักษ์โลกและรอยยิ้มบ้านดิน จัดกิจกรรมตามโครงการร้อยใจใส่บ้านดิน ระยะที่ 1
19-23 เม.ย.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่าเข้ารับการอบรมขยายผลการเรียนรู้ โครงการรุ่งอรุณ 6 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
20-21 เม.ย.2553 นายวิทยา นนท์นภา เป็นนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับทุนวิจัยหลักสูตรการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการรู้คิด
26-30 เม.ย.2553 นายจักรพงษ์ วิชานนท์ อบรมโครงการมหิงสาสายสืบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ไร่กุสุมา จ.สระบุรี
01-02 พ.ค.2553 กลุ่มน้ำค้างรักษ์โลกและรอยยิ้มบ้านดิน จัดกิจกรรมตามโครงการร้อยใจใส่บ้านดิน ระยะที่ 2
12 พ.ค.2553 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 10
31 พ.ค.2553 นายวิทยา นนท์นภา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรร เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 6
31 พ.ค.2553 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) โอนเงินโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนาระยะที่ 1 จำนวน 32,500 บาท
05 มิ.ย.2553 กลุ่มน้ำค้างรักษ์โลกมาติดตามและทำสีบ้านดิน
07-09 มิ.ย.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่าชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับศูนย์จังหวัด ประเภทหุ่นยนต์วิ่งเร็วสองขา
10 มิ.ย.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
10 มิ.ย.2553 การเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553
12-20 มิ.ย.2553 ซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 97,000 บาท
14 มิ.ย.2553 โรงเรียนจัดซื้อเสื้อกีฬาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ให้นักเรียน 123 คน
15 มิ.ย.2553 คณะครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งให้กำลังใจ และมาส่งครูปริชาติ เมฆฉาย ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนบ้านเตาบ่า
18 มิ.ย.2553 พระธรรมทูตจากจังหวัดสุรินทร์ บรรยายธรรมนักเรียนและผู้ปกครอง
18 มิ.ย.2553 โรงเรียนจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคุณครูปริชาติ เมฆฉาย ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่
18 มิ.ย.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่าประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
25 มิ.ย.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
28-30 มิ.ย.2553 นายวิทยา นนท์นภา นำเสนอรายงานการประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
06 ก.ค.2553 มูลนิธิศุภนิมิตส่งมอบสนามเด็กเล่น สนับสนุนโดยบริษัท Lee Chin Industrial
07 ก.ค.2553 สถานีอนามัยหนองบะให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน
09 ก.ค.2553 โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาหารปลอดภัย
09-11 ก.ค.2553 นายวิทยา นนท์นภา ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านความรู้คิด ครั้งที่ 2
14 ก.ค.2553 มติชน มอบหนังสือตามโครงการผ้าป่าหนังสือ จ.มหาสารคาม ให้แก่โรงเรียน มูลค่า 20,000 บาท
15 ก.ค.2553 มูลนิธิศุภนิมิตจัดเก็บข้อมูลเด็กเพื่อรับอุปการะเพิ่มเติม 60 คน และสถานีอนามัยหนองบะฉีดวัคซีน คัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
16 ก.ค.2553 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนของ สพฐ. ประจำปี 2553
21-22 ก.ค.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่ารับรางวัลโรงเรียนคู่หูสุขภาพ ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น
23 ก.ค.2553 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยให้ความรู้และตรวจทันตสุขภาพ
23 ก.ค.2553 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสระธาตุ
29-30 ก.ค.2553 นักเรียนโรงเรียนบ้านเตาบ่าเข้าค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า
05-13 ส.ค.2553 นายวิทยา นนท์นภา อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
05-09 ส.ค.2553 รงเรียนจัดกิจกรรม "สัปดาห์วันอาหารปลอดภัย"
17 ส.ค.2553 รงเรียนบ้านเตาบ่านำนักเรียนชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
17 ส.ค.2553 นักเรียนชมนิทรรศการและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่ อพวช.
19 ส.ค.2553 วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดสระธาตุ บ้านเตาบ่า
21-22 ส.ค.2553 ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมและมอบสิ่งของตามโครงการปันยิ้ม
28 ก.ย.2553 นายวิทยา นนท์นภา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่รัฐสภา
14 ก.ย.2553 มูลนิธิศุภนิมิตมอบสื่อการเรียนการสอน มูลค่า 30,000 บาท
17 ก.ย.2553 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สิริธร จังหวัดกาฬสินธุ์
23 ก.ย.2553 โรงเรียนร่วมกิจกรรมบุญข้าวสาก
02 พ.ย.2553 คุณมาโนช อัศววรานันท์ และครอบครัว บริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
05 พ.ย.2553 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
10 พ.ย.2553 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
25 พ.ย.2553 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ
11 ธ.ค.2553 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ วัดพระธรรมกาย

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110