07 ม.ค.2552 โรงเรียนบ้านเตาบ่าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่ม 12 ณ สนามกีฬาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
09 ม.ค.2552 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี 
15 ม.ค.2552 ทัศนศึกษาพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ สวนสัตว์ลพบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
30 ม.ค.2552 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
18 ก.พ.2552 คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
20-21 ก.พ.2552 คณะครูอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นที่ศูนย์ ICT ชุมชนวัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
28 ก.พ.-01 มี.ค.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวลจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเตาบ่า
07 มี.ค.2552 ผอ.วิทยา นนท์นภา ร่วมประชุมโครงการวิจัยฯ ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 3 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา จ.อยุธยา
09 มี.ค.2552 ครูสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ครูทองไสย หวลคิด อบรมการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย ณ มรภ.มหาสารคาม
13-14 มี.ค.2552 ครูโสภิณฆ์ฎา มนตรี ร่วมประชุมโครงการวิจัยฯ ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 3 จ.ลพบุรี
31 มี.ค.2552 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
12-16 เม.ย.2552 งานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถวัดสระธาตุบ้านเตาบ่า
25-26 เม.ย.2552 ผอ.วิทยา นนท์นภา และครูโสภิณฆ์ฎา มนตรี อบรมครูแกนนำในการบูรณาการการเรียนการสอน (ThinkQuest)
06-08 พ.ค.2552 ครูสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ อบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 8 ขอนแก่น
07-10 พ.ค.2552 คณะครูอบรมการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กิจกรรมใกล้ตัวที่ อบต.ปะหลาน
21 พ.ค.2552 อาสาสมัครสาธารณสุขพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
22 พ.ค.2552 ผจก.ธกส. สาขาปทุมรัตต์ เยี่ยมโรงเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน
23-24 พ.ค.2552 ผอ.วิทยา นนท์นภา อบรมเชิงปฏิบัติการการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ณ ศูนย์ ICT ขอนแก่น
25 พ.ค.2552 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
25 พ.ค.2552 คุณศุภวุฒิ สุทธิคง ผู้ประสานงานโครงการตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้-ไทล์ท้อปคืนกำไรสู่สังคมตรวจเยี่ยมโรงเรียน
04 มิ.ย.2552 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2552
04 มิ.ย.2552 โรงเรียนจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2552
05 มิ.ย.2552 เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยหนองบะให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัด 2009 ไข้เลือดออก
05 มิ.ย.2552 นักเรียนร่วมเขียนคำปฏิญาณตนจัดทำต้นความดีทอดถวายที่วัดสระธาตุ ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
05 มิ.ย.2552 เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยหนองบะให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัด 2009 ไข้เลือดออก
08 มิ.ย.2552 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเตาบ่าร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
09 มิ.ย.2552 โรงเรียนบ้านเตาบ่าได้รับหนังสือบริจาครอบแรกตามโครงการอ่านสร้างชาติจากมูลนิธิกระจกเงา
12 มิ.ย.2552 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเตาบ่าร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
23-26 มิ.ย.2552 ผอ.วิทยา นนท์นภา และครูทองไสย หวลคิด อบรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
22-26 มิ.ย.2552 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
26 มิ.ย.2552 โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ กิจกรรมมีการประกวดคำขวัญ วาดภาพ และตอบปัญหาชิงรางวัล
01 ก.ค.2552 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
02 ก.ค.2552 นักเรียนชั้น อบ.1 ถึง ป.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บึงพลาญชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเจดีย์ศรีมหาบัว
03 ก.ค.2552 คณะครูและนักเรียนร่วมกันแห่เทียนถวาย ณ วัดสระธาตุ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552
03 ก.ค.2552 คณะครูเยี่ยมและให้กำลังใจคุณหนูกาย วงสาเทียม ที่ดูแลบุตรที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
15-17 ก.ค.2552 ผอ.วิทยา นนท์นภา อบรมหลักสูตร Train the Trainer ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลอรพิมพ์ จ.นครราชสีมา
21 ก.ค.2552 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยหนองบะตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้นักเรียน
27 ก.ค.2552 คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตรวจประเมินโรงเรียน
30 ก.ค.2552 บริษัทไดนาสตี้ส่งมอบกระเบื้องงวดแรก 639 กล่อง มูลค่า 102,912.43 บาท จากทั้งหมด 764 กล่อง
01 ส.ค.2552 นักศึกษาชมรมฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดูสถานที่ออกค่ายอาสาในเดือนตุลาคม 2552
02 ส.ค.2552 บรรยากาศวันฝนตกพรำๆ ที่โรงเรียนบ้านเตาบ่า
02 ส.ค.2552 บริษัทไดนาสตี้ส่งมอบปูนซีเมนต์ตามโครงการตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้-ไทล์ท้อปร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม 254 ถุง
05 ส.ค.2552 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่ยากจน
05 ส.ค.2552 คณะครูและผู้นำชุมชนร่วมประชุมวางแผนการปูกระเบื้องห้องเรียน
07 ส.ค.2552 นักศึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหารมาตรวจดูความขาดแคลนของโรงเรียน
10 ส.ค.2552 ครูนำนักเรียนชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552 ณ IMPACT เมืองทองธานี
11 ส.ค.2552 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552
11 ส.ค.2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทรู ปลูกปัญญา ประจำปี 2552
04 ก.ย.2552 โรงเรียนบ้านเตาบ่าร่วมกิจกรรมบุญข้าวสากที่วัดสระธาตุ
05-07 ก.ย.2552 ผอ.วิทยา นนท์นภา อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านความรู้คิด ของ สกว.
09 ก.ย.2552 รายการสยามทูเดย์ช่อง 5 และมาม่าถ่ายทำรายการโครงการมาม่าเพื่อน้อง ให้ท้องหนูอิ่ม
11 ก.ย.2552 ธกส. ปทุมรัตต์มอบทุนการศึกษานักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียน 2,000 บาท
17 ก.ย.2552 โรงเรียนรับมอบงบประมาณสร้างห้องส้วมจากบริษัทบุญถาวรเซรามิคจำกัด เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ Link ภาพข่าว
17 ก.ย.2552 คุณสุชาติ อินรักษา และคณะมอบกระเป๋า-รองเท้านักเรียน 122 ชุด มูลค่า 30,000 บาท
01 ต.ค.2552 เริ่มก่อสร้างห้องส้วมที่ได้รับบริจาคงบประมาณจากบริษัทบุญถาวรเซรามิคจำกัดตามโครงการห้องน้ำสะอาดโดย EDF
16 ต.ค.2552 โรงเรียนรับมอบคอมพิวเตอร์มือสองจำนวน 10 เครื่อง จากธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
21-25 ต.ค.2552 นักศึกษาชมรมฟิสิกส์อาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกค่ายอาสาพัฒนา
23 ต.ค.2552 โรงเรียนรับมอบกระเบื้องตามโครงการตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 3
23-25 ต.ค.2552 นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ออกค่ายอาสาพัฒนา
26 ต.ค.2552 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการทรูปลูกปัญญา
27 ต.ค.2552 คุณธนวรรณ วิรัชสังสกุล อ.เมือง จ.ยะลา บริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน
29 ต.ค.2552 โรงเรียนบ้านเตาบ่าชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ได้เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่ จ.อุบลราชธานี
02 พ.ย.2552 โรงเรียนมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ที่ได้รับบริจาคแก่โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
05-07 พ.ย.2552 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนวัดอินทราราม (โกวิทอินทราทร) จ.กาญจนบุรี
23 พ.ย.2552 โรงเรียนมอบลูกบาสเกตบอล 4 ลูก ให้โรงเรียนชุมชนนาสีนวล
24 พ.ย.2552 โรงเรียนรับมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดที่ 2 จากกลุ่มอาสาสมัครอิสระ ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ
25 พ.ย.2552 โรงเรียนประกอบพิธีราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
28 พ.ย.2552 โรงเรียนปรับปรุงโรงอาหารเพื่อจัดทำห้องสมุดตามโครงการค่ายอาสา “สานฝันปันรัก ห้องสมุดเพื่อน้อง 2”
30 พ.ย.2552 มูลนิธิยุวพัฒน์มอบรางวัลเสื้อยืดโครงการ "คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่" สำหรับนักเรียน 30 ตัว ครู 6 ตัว
30 พ.ย.-01 ธ.ค.2552 โรงเรียนร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
01 ธ.ค.2552 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะและโรงเรียนบ้านเตาบ่า รับรางวัลโรงเรียนคู่หูสุขภาพ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
03 ธ.ค.2552 คณะครูร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู
04-07 ธ.ค.2552 ภาพกิจกรรม ค่ายสานฝันปันรัก ห้องสมุดเพื่อน้อง 2 โดยชมรมอาสาสมัครอิสระ
09 ธ.ค.2552 นักเรียนร่วมแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็วในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนโฮเต็ล จ.อุบลราชธานี
11 ธ.ค.2552 โรงเรียนมอบอุปกรณ์การเรียนที่ได้บริจาคบางส่วนแก่โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
12-13 ธ.ค.2552 ครูและนักเรียนร่วมประเมินศีลธรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ วัดพระธรรมกาย และทัศนศึกษาหาดบางแสน
14 ธ.ค.2552 โรงเรียนมอบเสื้อยืดโครงการ "คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่" จากมูลนิธิยุวพัฒน์ให้แก่นักเรียน
18 ธ.ค.2552 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบหนังสือและวารสารตามโครงการปันความรู้สู่สังคม จำนวน 1,045 เล่ม มูลค่า 92,018 บาท
30 ธ.ค.2552 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ การแสดง และเลี้ยงอาหารนักเรียน

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110