แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2549
คอนกรีตชั้นเดียว
6 ห้องเรียน 1 ห้องพยาบาล
351 ตารางเมตร (กว้าง 6 เมตร ยาว 39 เมตร)
1,293,630 บาท
ค่ายอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ห้องเรียน 6 ห้อง
พอใช้
ภาพการก่อสร้างอาคารเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ คลิก
ภาพอาคารเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ คลิก

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2555
คอนกรีตชั้นเดียว
6 ห้องเรียน
150 ตารางเมตร (กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร)
1,200,000 บาท
บริษัท เทคโนเซล (เฟร์ย) จำกัด
ห้องสมุด 2 ห้อง ห้องผู้บริหาร 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง
ดี
ภาพการก่อสร้าง คลิก

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2550
คอนกรีตชั้นเดียว
1 ห้อง
96 ตารางเมตร (กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร)
120,000 บาท
บริษัท พี.เอ็น. มารีนฟูดโปรดักส์ จำกัด
ห้องเรียนอนุบาลปีที่ 1-2
ดี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2554
คอนกรีตชั้นเดียว
1 ห้อง
60 ตารางเมตร (กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร)
120,000 บาท
ค่ายอาสาพัฒนา สจม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมเล็ก
ดี

ภาพการก่อสร้าง คลิก

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2545
คอนกรีตชั้นเดียว
1 ห้อง
60 ตารางเมตร (กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร)
150,000 บาท
ค่ายอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
โรงอาหาร
พอใช้

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สปช.202/26
พ.ศ.2529
คอนกรีตชั้นเดียว
1 ห้อง
120 ตารางเมตร (กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร)
200,000 บาท
งบประมาณ สปช.
ห้องประชุม
พอใช้

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

องค์การ
พ.ศ.2521
ไม้ยกพื้นสูง
2 ห้อง
- ตารางเมตร
40,000 บาท
งบประมาณ สพฐ.
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
พอใช้
ภาพการก่อสร้าง คลิก

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สพฐ.
พ.ศ.2560
คอนกรีตชั้นเดียว
4 ห้อง
- ตารางเมตร
360,000 บาท
งบประมาณ สพฐ.
ใช้เป็นห้องส้วม
ดี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2552
คอนกรีตชั้นเดียว
8 ห้อง
- ตารางเมตร
81,360 บาท
บริษัทบุญถาวรโฮมมาร์ท
ใช้เป็นห้องส้วม
พอใช้
ภาพการก่อสร้าง คลิก

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2558
คอนกรีตชั้นเดียว
4 ห้อง
- ตารางเมตร
20,000 บาท
งบบริจาค
ใช้เป็นห้องส้วม
พอใช้

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

แบบกรมพลศึกษา
พ.ศ.2550
ถาวร
-
275 ตารางเมตร (กว้าง 12.50 เมตร ยาว 22 เมตร)
115,000 บาท
งบประมาณ สพฐ.
ลานกีฬาอเนกประสงค์
พอใช้ี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2559
ถาวร
8 ห้อง
- ตารางเมตร
40,000 บาท
งบบริจาค
ใช้จอดรถ
พอใช้

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2561
ถาวร
-
- ตารางเมตร
80,000 บาท
บริจาค
ใช้เป็นรั้ว
ดี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

ฝ 33
พ.ศ.2528
ถาวร
2 คอลัมน์
30 ลูกบาศก์เมตร
15,000 บาท
งบประมาณ สปช.
ใช้เก็บน้ำ
ชำรุด

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สร้างเอง
พ.ศ.2555
ถาวร
-
- ลูกบาศก์เมตร
60,000 บาท
บริจาค
ใช้เป็นถนน
พอใช้
ภาพการก่อสร้าง คลิก

 
 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110