แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

คอนกรีตชั้นเดียว
พ.ศ.2549
ถาวร
6 ห้องเรียน 1 ห้องพยาบาล
54 ตารางเมตร
1,293,630 บาท
ค่ายอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ห้องเรียน 4 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องพยาบาล 1
ดี

ดูภาพการก่อสร้างอาคารเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ คลิก
ดูภาพอาคารเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ คลิก
ดูภาพอาคารเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์หลังการปรับปรุง

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

ป.1 ฉ
พ.ศ.2516
ถาวร
6 ห้องเรียน
54 ตารางเมตร
412,000 บาท
งบประมาณต้นสังกัด
ห้องเรียน 3 ห้อง ห้องเกษตร 1 ชำรุด 2
ชำรุด

ดูภาพอาคารเรียน ป.1 ฉ คลิก

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

คอนกรีตชั้นเดียว
พ.ศ.2545
ถาวร
1 ห้อง
60 ตารางเมตร (กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร)
150,000 บาท
ค่ายอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
ห้องพักครู
ดี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สปช.202/26
พ.ศ.2529
ถาวร
1 ห้อง
120 ตารางเมตร (กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร)
200,000 บาท
งบประมาณต้นสังกัด
ห้องประชุม
พอใช้

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

คอนกรีตชั้นเดียว
พ.ศ.2550
ถาวร
1 ห้อง
128 ตารางเมตร (กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร)
120,000 บาท
บริษัท พี.เอ็น. มารีนฟูดโปรดักส์ จำกัด
โรงอาหาร
ดี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

องค์การ
พ.ศ.2521
ถาวร
2 ห้อง
- ตารางเมตร
40,000 บาท
งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
ชำรุด

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

คอนกรีตชั้นเดียว
พ.ศ.2549
ถาวร
2 ห้อง
15 ตารางเมตร (กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร)
20,000 บาท
ค่ายอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ใช้เป็นห้องส้วม
ดี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สปช.601/26
พ.ศ.2524
ถาวร
2 ห้อง
8 ตารางเมตร
20,000 บาท
งบประมาณต้นสังกัด
ใช้เป็นห้องส้วม
ชำรุด

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

สปช.601/26
พ.ศ.2529
ถาวร
2 ห้อง
8 ตารางเมตร
20,000 บาท
งบประมาณต้นสังกัด
ใช้เป็นห้องส้วม
ชำรุด

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา
พ.ศ.2550
ถาวร
-
275 ตารางเมตร (กว้าง 12.50 เมตร ยาว 22 เมตร)
115,000 บาท
งบประมาณต้นสังกัด
สนามกีฬา
ดี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

คอนกรีตชั้นเดียว
พ.ศ.2549
ถาวร
1 ห้อง

15,000 บาท
ค่ายอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ที่แปรงฟัน
ดี

  แบบอาคาร
  สร้างเมื่อ
  ลักษณะอาคาร
  จำนวนห้อง
  พื้นที่/ห้องเรียน
  งบประมาณ
  การได้มา
  การใช้ประโยชน์
  สภาพ

แบบ ฝ.33
พ.ศ.2528
ถาวร
4 คอลัมน์
30 ลูกบาศก์เมตร
15,000 บาท
งบประมาณต้นสังกัด
บรรจุน้ำดื่ม
ชำรุด

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110