ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษาวันเดือนปีที่บรรจุ
E-mail
นายวิทยา นนท์นภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5071
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
20 ธันวาคม 2514
141 หมู่ที่ 4 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 (สังคมศึกษา)
การศึกษามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

18 พฤษภาคม 2536
nonnapha@hotmail.com
<ผลงาน>
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
วันเดือนปีที่บรรจุ
นายเลื่อน แก้วดี
ครู
5075
ครูชำนาญการพิเศษ
7 สิงหาคม 2504
120 หมู่ที่ 6 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
3 มกราคม 2527
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา

วันเดือนปีที่บรรจุ
นายทองไสย หวลคิด
ครู
69811
ครูชำนาญการพิเศษ
22 มีนาคม 2506
21/1 หมู่ที่ 6 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
6 มกราคม 2547
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
วันเดือนปีที่บรรจุ
นายมีศักดิ์ โคนาโล
ครู
6316
ครูชำนาญการพิเศษ
1 ธันวาคม 2499
127 หมู่ที่ 8 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
21 พฤศจิกายน 2537

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา

วันเดือนปีที่บรรจุ
น.ส.ณัฎฐพัชร นามทัศน์
ครู
5076
ครูชำนาญการพิเศษ
5 พฤศจิกายน 2516
44 หมู่ที่ 3 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ศึกษาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 (การประถมศึกษา)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
1 กรกฎาคม 2539
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา

วันเดือนปีที่บรรจุ
นางกาญจนา วิชานนท์
ครู
5073
ครูชำนาญการพิเศษ
28 ตุลาคม 2520
38 หมู่ที่ 1 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
1 มิถุนายน 2548
-

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
วันเดือนปีที่บรรจุ
นางวังบัวบาน วิชานนท์
ครูอัตราจ้าง
-
-
22 มกราคม 2527
3 หมู่ที่ 11 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
6 มกราคม 2553
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
วันเดือนปีที่บรรจุ
น.ส.วันเพ็ญ จันน้ำสร้าง
ครูอัตราจ้าง
-
-
20 พฤศจิกายน 2534
14 หมู่ที่ 10 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
-
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
วิทยฐานะ

วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
การศึกษา
วันเดือนปีที่บรรจุ
นางภคพร ทาพะยัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
-
-
13 กันยายน 2525
69 หมู่ที่ 10 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
-

 
 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110