คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2562
 
01/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ Pre O-NET
7 มกราคม 2562
[คลิก]
02/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562
[คลิก]
03/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
8 มกราคม 2562
[คลิก]
04/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
22 มกราคม 2562
[คลิก]
05/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
25 มกราคม 2562
[คลิก]
06/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
28 มกราคม 2562
[คลิก]
07/2562 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562
[คลิก]
08/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
11 กุมภาพันธ์ 2562
[คลิก]
09/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
14 กุมภาพันธ์ 2562
[คลิก]
10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
18 กุมภาพันธ์ 2562
[คลิก]
11/2562 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
[คลิก]
12/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
1 มีนาคม 2562
[คลิก]
13/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
1 มีนาคม 2562
[คลิก]
14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
4 มีนาคม 2562
[คลิก]
15/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
7 มีนาคม 2562
[คลิก]
16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน
19 มีนาคม 2562
[คลิก]
17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
20 มีนาคม 2562
[คลิก]
18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
20 มีนาคม 2562
[คลิก]
19/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น
20 มีนาคม 2562
[คลิก]
20/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
29 มีนาคม 2562
[คลิก]
21/2562 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน 2562
29 มีนาคม 2562
[คลิก]
22/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
29 มีนาคม 2562
[คลิก]
23/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
29 มีนาคม 2562
[คลิก]
24/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของโรงเรียน
6 เมษายน 2562
[คลิก]
25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6 เมษายน 2562
[คลิก]
26/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6 เมษายน 2562
[คลิก]
27/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6 เมษายน 2562
[คลิก]
28/2562 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
[คลิก]
29/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน
7 พฤษภาคม 2562
[คลิก]
30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
20 พฤษภาคม 2562
[คลิก]
31/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
28 พฤษภาคม 2562
[คลิก]
32/2562 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม 2562
[คลิก]
33/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
3 มิถุนายน 2562
[คลิก]
     
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561] [2562]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110