คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2561
 
01/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ Pre O-NET
[5 มกราคม 2561]
[คลิก]
02/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
[8 มกราคม 2561]
[คลิก]
03/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (นางวังบัวบาน วิชานนท์)
[11 มกราคม 2561]
[คลิก]
04/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
[19 มกราคม 2561]
[คลิก]
05/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
[20 มกราคม 2561]
[คลิก]
06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
[22 มกราคม 2561]
[คลิก]
07/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานค่ายพัฒนาความรู้เตรียมสอบ O-NET
[22 มกราคม 2561]
[คลิก]
08/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (นายทองไสย หวลคิด)
[29 มกราคม 2561]
[คลิก]
09/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
[31 มกราคม 2561]
[คลิก]
10/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561
[12 กุมภาพันธ์ 2561]
[คลิก]
11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
[12 กุมภาพันธ์ 2561]
[คลิก]
12/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
[21 กุมภาพันธ์ 2561]
[คลิก]
13/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
[21 กุมภาพันธ์ 2561]
[คลิก]
14/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2561
[28 กุมภาพันธ์ 2561]
[คลิก]
15/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
[1 มีนาคม 2561]
[คลิก]
16/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
[8 มีนาคม 2561]
[คลิก]
17/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
[14 มีนาคม 2561]
[คลิก]
     
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110