คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2560
 
01/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
02/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
03/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
04/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
05/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
06/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
07/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
08/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
09/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
10/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
11/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
12/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
13/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
14/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
15/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
16/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
17/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
18/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
19/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
20/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
21/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
22/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
23/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
24/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
25/2559 เรื่อง แต่งตั้งการจัดสอนชดเชย
[23 มิถุนายน 2560]
[คลิก]
26/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
27/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
28/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
29/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
30/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
31/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
32/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
33/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
34/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
35/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
36/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
[8 สิงหาคม 2560]
[คลิก]
37/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
38/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
39/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
40/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (มหิงสาสายสืบ)
[1 กันยายน 2560]
[คลิก]
41/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
42/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
43/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
44/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
45/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
46/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
47/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
48/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
49/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
50/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
51/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
52/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
53/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
54/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
55/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
56/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
57/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
58/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
59/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
     
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110