คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2559
 
01/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างงานยานพาหนะ โดยวิธีตกลงราคา
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
02/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างสำหรับการจ้างงานรถยนต์รับจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
03/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาด
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
04/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
[6 มกราคม 2559]
[คลิก]
05/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทย
[8 มกราคม 2559]
[คลิก]
06/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
[25 มกราคม 2559]
[คลิก]
07/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
[29 มกราคม 2559]
[คลิก]
08/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[1 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
09/2559 เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งผู้ประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอน
[4 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
10/2559 เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งผู้ประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอน
[4 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
11/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559
[5 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
12/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ LAS
[5 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
13/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
[8 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
14/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานค่ายพัฒนาความรู้เตรียมสอบ O-NET
[15 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
15/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
[23 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
16/2559 เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
[23 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
17/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2559
[29 กุมภาพันธ์ 2559]
[คลิก]
18/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
[10 มีนาคม 2559]
[คลิก]
19/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
[10 มีนาคม 2559]
[คลิก]
20/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
[17 มีนาคม 2559]
[คลิก]
21/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
[18 มีนาคม 2559]
[คลิก]
22/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
[22 มีนาคม 2559]
[คลิก]
23/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559
[22 มีนาคม 2559]
[คลิก]
24/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน
[23 มีนาคม 2559]
[คลิก]
25/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน 2559
[31 มีนาคม 2559]
[คลิก]
26/2559 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น
[31 มีนาคม 2559]
[คลิก]
27/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
[9 พฤษภาคม 2559]
[คลิก]
28/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
[9 พฤษภาคม 2559]
[คลิก]
29/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (นายกพบเพื่อนครู)
[10 พฤษภาคม 2559]
[คลิก]
30/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อสื่อ BBL
[10 พฤษภาคม 2559]
[คลิก]
31/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2559
[ 31 พฤษภาคม 2559]
[คลิก]
32/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
[6 มิถุนายน 2559]
[คลิก]
33/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน
[6 มิถุนายน 2559]
[คลิก]
34/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1/2559
[7 มิถุนายน 2559]
[คลิก]
35/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
[8 มิถุนายน 2559]
[คลิก]
36/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
[23 มิถุนายน 2559]
[คลิก]
3ุ7/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
[27 มิถุนายน 2559]
[คลิก]
38/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม 2559
[ 30 มิถุนายน 2559]
[คลิก]
39/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน
[1 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
40/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุการศึกษา (ปฐมวัย)
[1 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
41/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
[1 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
42/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ
[7 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
43/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (การสอนภาษาอังกฤษ)
[8 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
44/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 2559
[ 27 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
45/2559 เรื่อง แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
[ 27 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
46/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเตรียมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
[27 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
47/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับซื้อสีทารั้วและอาคาร โดยวิธีตกลงราคา
[27 กรกฎาคม 2559]
[คลิก]
48/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างสำหรับการซื้อป้ายไวนิล โดยวิธีตกลงราคา
[1 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
49/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับซื้อวัสดุใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนฯ
[1 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
50/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างสำหรับการจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเสาธงชาติและทาสีอาคารฯ
[1 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
51/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
[X สิงหาคม 2559]
[คลิก]
52/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
[X สิงหาคม 2559]
[คลิก]
53/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
[9 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
54/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (โครงการมหิงสาสายสืบ)
[9 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
55/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
[9 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
56/2559 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย)
[18 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
57/2559 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน)
[18 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
58/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[30 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
59/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกันยายน 2559
[ 31 สิงหาคม 2559]
[คลิก]
60/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนา NT, O-NET
[2 กันยายน 2559]
[คลิก]
61/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
[8 กันยายน 2559]
[คลิก]
62/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ
[28 กันยายน 2559]
[คลิก]
63/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 2559
28 กันยายน 2559]
[คลิก]
64/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการอบรมโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School)
[28 กันยายน 2559]
[คลิก]
65/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
[28 กันยายน 2559]
[คลิก]
66/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 2559
[30 กันยายน 2559]
[คลิก]
67/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อชุดเครื่องกรองน้ำระบบ RO โดยวิธีตกลงราคา
[1 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
68/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2559
[1 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
69/2559 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่
[15 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
70/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุการศึกษาประถมศึกษา
[21 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
71/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุการศึกษาปฐมวัย
[21 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
72/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
[24 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
73/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูฯ
[25 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
74/2559 เรื่อง
[28 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
75/2559 เรื่อง ครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม
[28 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
76/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2559
[30 พฤศจิกายน 2559]
[คลิก]
77/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
[2 ธันวาคม 2559]
[คลิก]
78/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
[13 ธันวาคม 2559]
[คลิก]
79/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องอนุบาล
[14 ธันวาคม 2559]
[คลิก]
     
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110