คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2558
 
01/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
[5 มกราคม 2557]
[คลิก]
02/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[ุ6 มกราคม 2558]
[คลิก]
03/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการมหิงสาสายสืบ
[14 มกราคม 2557]
[คลิก]
04/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจข้อมูลการอ่านและการเขียน
[15 มกราคม 2558]
[คลิก]
05/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ Pre NT
[20 มกราคม 2558]
[คลิก]
06/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
[26 มกราคม 2558]
[คลิก]
07/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
[30 มกราคม 2558]
[คลิก]
08/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ลูกเสือ-เนตรนารี)
[4 กุมภาพันธ์ 2558]
[คลิก]
09/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ปฐมวัย)
[4 กุมภาพันธ์ 2558]
[คลิก]
10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง
[11 กุมภาพันธ์ 2558]
[คลิก]
11/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
[12 กุมภาพันธ์ 2558]
[คลิก]
12/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
[26 กุมภาพันธ์ 2558]
[คลิก]
13/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น
[26 กุมภาพันธ์ 2558]
[คลิก]
14/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2558
[26 กุมภาพันธ์ 2558]
[คลิก]
15/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[16 มีนาคม 2558]
[คลิก]
16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
[16 มีนาคม 2558]
[คลิก]
17/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินนักศึกษาปฏิบัติการสอน
[17 มีนาคม 2558]
[คลิก]
18/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
[17 มีนาคม 2558]
[คลิก]
19/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
[24 มีนาคม 2558]
[คลิก]
20/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558
[30 มีนาคม 2558]
[คลิก]
21/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอน
[11 พฤษภาคม 2558]
[คลิก]
22/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
[13 พฤษภาคม 2558]
[คลิก]
23/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น
[13 พฤษภาคม 2558]
[คลิก]
24/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน
[13 พฤษภาคม 2558]
[คลิก]
25/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2558
[28 พฤษภาคม 2558]
[คลิก]
26/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
[3 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
27/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
[3 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
28/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558
[9 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
29/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
[18 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
30/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
[23 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
31/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
[24 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
32/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเยี่ยมบ้านนักเรียน
[24 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
33/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
[24 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
34/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
[24 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
35/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ)
[29 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
36/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม 2558
[29 มิถุนายน 2558]
[คลิก]
37/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
[3 กรกฎาคม 2558]
[คลิก]
38/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ฯ
[10 กรกฎาคม 2558]
[คลิก]
39/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบนักเรียน
[27 กรกฎาคม 2558]
[คลิก]
40/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
[29 กรกฎาคม 2558]
[คลิก]
41/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 2558
[29 กรกฎาคม 2558]
[คลิก]
42/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
[4 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
43/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[5 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
44/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างซ่อมแซมโรงจอดรถ
[7 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
45/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อชุดวอร์ม (งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
[11 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
46/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
[14 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
47/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีตกลงราคา
[20 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
48/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารหรือรูปภาพ โดยวิธีตกลงราคา
[20 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
49/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกันยายน 2558
[31 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
50/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
[31 สิงหาคม 2558]
[คลิก]
51/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
[4 กันยายน 2558]
[คลิก]
52/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น
[4 กันยายน 2558]
[คลิก]
53/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุการศึกษาระดับประถม โดยวิธีตกลงราคา
[4 กันยายน 2558]
[คลิก]
54/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
[4 กันยายน 2558]
[คลิก]
55/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุการศึกษาระดับก่อนประถม โดยวิธีตกลงราคา
[4 กันยายน 2558]
[คลิก]
56/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
[14 กันยายน 2558]
[คลิก]
57/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (มหิงสาสายสืบ)
[14 กันยายน 2558]
[คลิก]
58/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
[14 กันยายน 2558]
[คลิก]
59/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ)
[14 กันยายน 2558]
[คลิก]
60/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการการจ้างเหมาระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์
[15 กันยายน 2558]
[คลิก]
61/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อซื้อวัสดุกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
[23 กันยายน 2558]
[คลิก]
62/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
[29 กันยายน 2558]
[คลิก]
63/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 2558
[30 กันยายน 2558]
[คลิก]
64/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
[30 กันยายน 2558]
[คลิก]
65/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[1 ตุลาคม 2558]
[คลิก]
66/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[2 ตุลาคม 2558]
[คลิก]
67/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
[31 ตุลาคม 2558]
[คลิก]
68/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างส้วม อาคาร สพฐ.4
[31 ตุลาคม 2558]
[คลิก]
69/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
[31 ตุลาคม 2558]
[คลิก]
70/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2558
[29 ตุลาคม 2558]
[คลิก]
71/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม
[16 พฤศจิกายน 2558]
[คลิก]
72/2558 เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมโรงจอดรถ
[20 พฤศจิกายน 2558]
[คลิก]
73/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2558
[30 พฤศจิกายน 2558]
[คลิก]
74/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมายานพาหนะ
[8 ธันวาคม 2558]
[คลิก]
75/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
[8 ธันวาคม 2558]
[คลิก]
76/2558 เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรค่ายทักษะชีวิต โครงการ ADP นาสีนวล
[15 ธันวาคม 2558]
[คลิก]
77/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนไปสอบคณิตศาสตร์
[18 ธันวาคม 2558]
[คลิก]
78/2558 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมกราคม 2559
[30 ธันวาคม 2558]
[คลิก]
     
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110