คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2557
 
01/2557 เรื่อง แต่งตั้งครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
[6 มกราคม 2557]
[คลิก]
02/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบ Pre O-NET, Pre NT
[9 มกราคม 2557]
[คลิก]
03/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิต
[14 มกราคม 2557]
[คลิก]
04/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมความเป็นครูและให้บริการการศึกษาปฐมวัย
[28 มกราคม 2557]
[คลิก]
05/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
[31 มกราคม 2557]
[คลิก]
06/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
[4 กุมภาพันธ์ 2557]
[คลิก]
07/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
[6 กุมภาพันธ์ 2557]
[คลิก]
08/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
[10 กุมภาพันธ์ 2557]
[คลิก]
09/2557 เรื่อง แต่งตั้งครูทำหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
[24 กุมภาพันธ์ 2557]
[คลิก]
10/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น
[26 กุมภาพันธ์ 2557]
[คลิก]
11/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2557
[28 กุมภาพันธ์ 2557]
[คลิก]
12/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่าน
[4 มีนาคม 2557]
[คลิก]
13/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
[5 มีนาคม 2557]
[คลิก]
14/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
[6 มีนาคม 2557]
[คลิก]
15/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
[6 มีนาคม 2557]
[คลิก]
16/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557
[6 มีนาคม 2557]
[คลิก]
17/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา
[6 มีนาคม 2557]
[คลิก]
18/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
[21 มีนาคม 2557]
[คลิก]
19/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[21 มีนาคม 2557]
[คลิก]
20/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
[21 มีนาคม 2557]
[คลิก]
21/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
[21 มีนาคม 2557]
[คลิก]
22/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาู
[21 มีนาคม 2557]
[คลิก]
23/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน 2557
[31 มีนาคม 2557]
[คลิก]
24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2557
[31 มีนาคม 2557]
[คลิก]
25/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม 2557
[30 เมษายน 2557]
[คลิก]
26/2557 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอน
[16 พฤษภาคม 2557]
[คลิก]
27/2557 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอน
[16 พฤษภาคม 2557]
[คลิก]
28/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2557
[30 พฤษภาคม 2557]
[คลิก]
29/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2557
[2 มิถุนายน 2557]
[คลิก]
30/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[20 มิถุนายน 2557]
[คลิก]
31/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[20 มิถุนายน 2557]
[คลิก]
32/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
[24 มิถุนายน 2557]
[คลิก]
33/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
[24 มิถุนายน 2557]
[คลิก]
34/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเยี่ยมบ้านนักเรียน
[24 มิถุนายน 2557]
[คลิก]
35/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม 2557
[25 มิถุนายน 2557]
[คลิก]
36/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์)
[2 กรกฎาคม 2557]
[คลิก]
37/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์)
[2 กรกฎาคม 2557]
[คลิก]
38/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (อบรมและฝึกปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ)
[2 กรกฎาคม 2557]
[คลิก]
39/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
[8 กรกฎาคม 2557]
[คลิก]
40/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์)
[10 กรกฎาคม 2557]
[คลิก]
41/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมสัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)
[25 กรกฎาคม 2557]
[คลิก]
42/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 2557
[31 กรกฏาคม 2557]
[คลิก]
43/2557 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียน
[1 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
44/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (คัดเลือกตัวแทนโรงเรียนโครงการชวนน้องท่องพุทธวัจน)
[4 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
[8 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
46/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
[15 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
47/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ระบบโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน)
[15 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
48/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (อบรมภาษาอังกฤษ (CEFR)
[19 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
49/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (แนวทางวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
[20 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
50/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[20 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
51/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
[22 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
52/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกันยายน 2557
[29 สิงหาคม 2557]
[คลิก]
53/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดอบรมโทรทัศน์ทางไกล
[1 กันยายน 2557]
[คลิก]
54/2557 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
[4 กันยายน 2557]
[คลิก]
55/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ (มหิงสาสายสืบ)
[5 กันยายน 2557]
[คลิก]
56/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
[9 กันยายน 2557]
[คลิก]
57/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
[24 กันยายน 2557]
[คลิก]
58/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูตามเงินกู้ (sp2)
[24 กันยายน 2557]
[คลิก]
59/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานนักการภารโรง
[24 กันยายน 2557]
[คลิก]
60/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
[24 กันยายน 2557]
[คลิก]
61/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 2557
[26 กันยายน 2557]
[คลิก]
62/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
[1 ตุลาคม 2557]
[คลิก]
63/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2557
[30 ตุลาคม 2557]
[คลิก]
64/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
[10 พฤศจิกายน 2557]
[คลิก]
65/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ
[24 พฤศจิกายน 2557]
[คลิก]
66/2557 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาระดับกลุ่มเครือข่าย
[24 พฤศจิกายน 2557]
[คลิก]
67/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
[24 พฤศจิกายน 2557]
[คลิก]
68/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อชุดวอร์มเพื่อเด็กนักเรียนยากจน
[26 พฤศจิกายน 2557]
[คลิก]
69/2557 เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถไปทัศนศึกษา โดยวิธีตกลงราคา
[2 ธันวาคม 2557]
[คลิก]
70/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (ประถม)
[1 ธันวาคม 2557]
[คลิก]
71/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (ก่อนประถม)
[1 ธันวาคม 2557]
[คลิก]
72/2557 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2557
[1 ธันวาคม 2557]
[คลิก]
73/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ
[2 ธันวาคม 2557]
[คลิก]
 
 
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110