คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2556
 
01/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนในการเดินทางไปทัศนศึกษา [14 มกราคม 2556] [คลิก]
02/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนในการเดินทางไปนอกสถานศึกษา [21 มกราคม 2556] [คลิก]
03/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน [1 กุมภาพันธ์ 2556] [คลิก]
04/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน [2 กุมภาพันธ์ 2556] [คลิก]
05/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 [31 มกราคม 2556] [คลิก]
06/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี [7 กุมภาพันธ์ 2556] [คลิก]
07/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน [14 กุมภาพันธ์ 2556] [คลิก]
08/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมีนาคม 2556 [28 กุมภาพันธ์ 2556] [คลิก]
09/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนเมษายน 2556 [1 เมษายน 2556] [คลิก]
10/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤษภาคม 2556 [1 เมษายน 2556] [คลิก]
11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2556 [1 เมษายน 2556] [คลิก]
12/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจ่ายเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ [1 เมษายน 2556] [คลิก]
13/2556 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [9 เมษายน 2556] [คลิก]
14/2556 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนชดเชย และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว [17 พฤษภาคม 2556] [คลิก]
15/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น [17 พฤษภาคม 2556] [คลิก]
16/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2556 [31 พฤษภาคม 2556] [คลิก]
17/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน [31 พฤษภาคม 2556] [คลิก]
18/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 [31 พฤษภาคม 2556] [คลิก]
19/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนมิถุนายน 2556 [31 พฤษภาคม 2556] [คลิก]
20/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานพัสดุและสินทรัพย์และงานการเงินและบัญชี [31 พฤษภาคม 2556] [คลิก]
21/2556 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ของนักศึกษาปฏิบัติการสอน [31 พฤษภาคม 2556] [คลิก]
22/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [24 มิถุนายน 2556] [คลิก]
23/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [24 มิถุนายน 2556] [คลิก]
24/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดและไข้เลือดออก [27 มิถุนายน 2556] [คลิก]
25/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกรกฎาคม 2556 [28 มิถุนายน 2556] [คลิก]
26/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการมหิงสาสายสืบระดับโรงเรียน [3 กรกฎาคม 2556] [คลิก]
27/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา [16 กรกฎาคม 2556] [คลิก]
28/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนสิงหาคม 2556 [28 กรกฎาคม 2556] [คลิก]
29/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 [28 กรกฎาคม 2556] [คลิก]
30/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเยี่ยมบ้านนักเรียน [5 สิงหาคม 2556] [คลิก]
31/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 [7 สิงหาคม 2556] [คลิก]
32/2556 เรื่อง  
33/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนในการเดินทางไปทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [7 สิงหาคม 2556] [คลิก]
34/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [30 สิงหาคม 2556] [คลิก]
35/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนกันยายน 2556 [30 สิงหาคม 2556] [คลิก]
36/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ [11 กันยายน 2556] [คลิก]
37/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 [11 กันยายน 2556] [คลิก]
38/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฝึกซ้อมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับกลุ่ม [11 กันยายน 2556] [คลิก]
39/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ [20 กันยายน 2556] [คลิก]
40/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ [20 กันยายน 2556] [คลิก]
41/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแทนผู้เกษียณอายุราชการ (ชั่วคราว) [27 กันยายน 2556] [คลิก]
42/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูตามโครงการเงินกู้ [27 กันยายน 2556] [คลิก]
43/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานนักการภารโรง [27 กันยายน 2556] [คลิก]
44/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 [27 กันยายน 2556] [คลิก]
45/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ [27 กันยายน 2556] [คลิก]
46/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนตุลาคม 2556 [30 กันยายน 2556] [คลิก]
47/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผล ปีการศึกษา 2556 [30 กันยายน 2556] [คลิก]
48/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา [1 ตุลาคม 2556] [คลิก]
49/2556 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ [8 ตุลาคม 2556] [คลิก]
50/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2556 [31 ตุลาคม 2556] [คลิก]
51/2556 เรื่อง แก้ไขการแต่งตั้งครูประจำชั้น [31 ตุลาคม 2556] [คลิก]
52/2556 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ [31 ตุลาคม 2556] []
53/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [1 พฤศจิกายน 2556] [คลิก]
54/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ [21 พฤศจิกายน 2556] [คลิก]
55/2556 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2556 [29 พฤศจิกายน 2556] [คลิก]
56/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ [9 ธันวาคม 2556] [คลิก]
57/2556 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก [9 ธันวาคม 2556] [คลิก]
   
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559] [2560] [2561]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110