คำสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า ปี พ.ศ. 2554
 
01/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ วันที่ 05 มกราคม 2554 คลิก
02/2554 เรื่อง วันที่ 10 มีนาคม 2554 คลิก
03/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 วันที่ 05 มกราคม 2554 คลิก
04/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 31 มกราคม 2554 คลิก
05/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 31 มกราคม 2554 คลิก
06/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 คลิก
07/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ วันที่ 10 มีนาคม 2554 คลิก
08/2554 เรื่อง วันที่ 10 มีนาคม 2554  
09/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2554 คลิก
10/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 2553 วันที่ 10 มีนาคม 2554 คลิก
11/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2554 คลิก
12/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผล  ปีการศึกษา 2553 วันที่ 16 มีนาคม 2554 คลิก
13/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2554 คลิก
14/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 31 มีนาคม 2554 คลิก
15/2554 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2554 คลิก
16/2554 เรื่อง การปรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งเข้าสู่บัญชีฯ วันที่ 21 เมษายน 2554 คลิก
17/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานบวงสรวงก่อสร้างอาคารเรียน วันที่ 21 เมษายน 2554 คลิก
18/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน วันที่ 21 เมษายน 2554 คลิก
19/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 คลิก
20/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจ่ายเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปี  อย่างมีคุณภาพ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 คลิก
21/2554 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 คลิก
22/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 คลิก
23/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 06 มิถุนายน 2554 คลิก
24/2554 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  วันที่ 08 มิถุนายน 2554 คลิก
25/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2554 คลิก
26/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 28 มิถุนายน 2554 คลิก
27/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คลิก
28/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คลิก
29/2554 เรื่อง รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ วันที่ 09 สิงหาคม 2554 คลิก
30/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน วันที่ 09 สิงหาคม 2554 คลิก
31/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2554 คลิก
32/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม วันที่ 10 สิงหาคม 2554 คลิก
33/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานก่อสร้างโรงรถ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 คลิก
34/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2554 คลิก

35/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2554 คลิก
36/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย วันที่ 15 สิงหาคม 2554 คลิก
37/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับประถมศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2554 คลิก
38/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2554 คลิก
39/2554 เรื่อง    
40/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเยี่ยมบ้านนักเรียน วันที่ 16 สิงหาคม 2554 คลิก
41/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานชมรมค่ายอาสาสมัคร สจม. วันที่ 16 สิงหาคม 2554 คลิก
42/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการสารคามอ่อนหวาน วันที่ 17 สิงหาคม 2554 คลิก
43/2554 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2554 คลิก
44/2554 เรื่อง    
45/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 30 สิงหาคม 2554 คลิก
46/2554 เรื่อง   คลิก
47/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอัตราจ้างตามโครงการคืนครูฯ วันที่ 01 กันยายน 2554 คลิก
48/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555 วันที่ 01 กันยายน 2554 คลิก
49/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา วันที่ 01 กันยายน 2554 คลิก
50/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 01 กันยายน 2554 คลิก
51/2554 เรื่อง   คลิก
52/2554 เรื่อง   คลิก
53/2554 เรื่อง    
54/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฝึกซ้อมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 02 กันยายน 2554 คลิก
55/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบค่ายอาสาสมัคร  สจม. วันที่ 02 กันยายน 2554 คลิก
56/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 02 กันยายน 2554 คลิก
57/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผล ปีการศึกษา 2554 วันที่ 15 กันยายน 2554 คลิก
58/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ วันที่ 15 กันยายน 2554 คลิก
59/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 15 กันยายน 2554 คลิก
60/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน วันที่ 19 กันยายน 2554 คลิก
61/2554 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับฯ วันที่ 26 กันยายน 2554 คลิก
62/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 29 กันยายน 2554 คลิก
63/2554 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ วันที่ 04 ตุลาคม 2554 คลิก
64/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 คลิก
65/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 คลิก
66/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 คลิก
67/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานพัสดุและสินทรัพย์และงานการเงินและบัญชี วันที่ 2 ธันวาคม 2554 คลิก
68/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน วันที่ 2 ธันวาคม 2554 คลิก
69/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 คลิก
70/2554 เรื่อง   คลิก
71/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2554 คลิก
72/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ วันที่ 13 ธันวาคม 2554 คลิก
73/2554 เรื่อง    
74/2554 เรื่อง    
75/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 คลิก
76/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 คลิก
77/2554 เรื่อง    
78/2554 เรื่อง    
79/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีต วันที่ 27 มกราคม 2554 คลิก
80/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันที่ 28 มกราคม 2554 คลิก
81/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 28 มกราคม 2554 คลิก
     
หมายเหตุ รหัสผ่านในการเปิดเอกสารใช้รหัส SMIS ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า
คำสั่งในปีที่ผ่านมา [2554] [2555] [2556] [2557] [2558] [2559]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110