วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553

เวลา  08.30  น.
เวลา  09.00  น.
เวลา  09.15  น.
เวลา  10.30  น.
เวลา  10.45  น.
                    
เวลา  12.00  น.
เวลา  13.00  น.
                     
เวลา  14.30  น.
เวลา  14.45  น.
รายงานตัว  ณ  ห้องประชุมร้านอาหารใกล้เขตคาราโอเกะ
พิธีเปิด 
1.  การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
พักรับประทานอาหารว่าง
2.  เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหา
3.  เทคนิคการสอนซ่อมเสริม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
4.  การพัฒนาสื่อการสอน
5.  การสอนให้คิดและสนุก
พักรับประทานอาหารว่าง
ซักถามและตอบปัญหา
วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553
เวลา  09.00  น.
เวลา  10.30  น.
เวลา  10.45  น.
                    
เวลา  12.00  น.
เวลา  13.00  น.
                          
เวลา  14.30  น.
เวลา  14.45  น.
เวลา  16.00  น.
1.  การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
2.  เทคนิคการสอนอ่าน
3.  เทคนิคการสอนเขียน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
4.  การพัฒนาสื่อการสอน
5.  การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
พักรับประทานอาหารว่าง
ซักถามและตอบปัญหา
พิธีปิด
 
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110