รายงานการประเมินหลักสูตรต้านทุจริต pdf [คลิก]
รายงานการประเมินหลักสูตรต้านทุจริต word [คลิก]
แผนการจัดการเรียนรู้ [ปฐมวัย] [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6] [ม.1] [ม.2] [ม.3]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110