เอกสารประกอบการฝึกอบรมบุคลากร เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน
   1. สารบัญ
   2. บทนำ
   3. ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
   4. ตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน
   5. ตอนที่ 3 ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน
   6. ตอนที่ 4 ตัวอย่างโครงการเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   7. ภาคผนวก องค์ความรู้ด้านพลังงาน
   8. ภาคผนวก ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
   9. ภาคผนวก การจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
   10. ภาคผนวก การฝึกอบรมขยายผลการเรียนรู้เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงาน

   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110