แนวปฏิบัติของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเตาบ่า [คลิก]
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะชีวิต [คลิก]
มาตรการประหยัดพลังงานโรงเรียนบ้านเตาบ่า [คลิก]
แผนกลยุทธ์ [2553-2555] [2559-2561]
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ [2555] [2558] [2559]
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [2552] [2553] [2554] [2555] [2556]
แนวดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา [คลิก]
บันทึกการประชุมครู [9/57] [10/57] [11/57] [12/57] [1/58] [2/58] [3/58] [4/58] [5/58] [6/58] [7/58] [8/58] [9/58] [10/58] [11/58] [12/58] [13/58]
มาตรฐานการศึกษา [ปฐมวัย] [ประถมศึกษา] [กำหนดค่าเป้าหมาย]
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก [รอบแรก] [รอบสอง] [รอบสาม]
แผนปฏิบัติการประจำปี [2561] [2562]
ระเบียบโรงเรียนบ้านเตาบ่าว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน [pdf]
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โรงเรียนบ้านเตาบ่า [คลิก]
หลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม [pdf]
หลักสูตรสถานศึกษา [หลักสูตรสถานศึกษา] [ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [สุขศึกษา] [ศิลปะ] [การงาน] [ภาษา eng]
หลักสูตรอาเซียน โรงเรียนบ้านเตาบ่า [pdf]
2552_สภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและงานบริหารในโรงเรียน [pdf]
2553_การศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียน [pdf]
2553_การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน [pdf]
2553_รายงานความปลอดภัยในโรงเรียน [pdf]
2557_โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา [link]
2558_รายงานโครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน [pdf]
เอกสารของบประมาณโรงเรียนบ้านเตาบ่า [เงินทุนเกษตร] [สุขาภิบาล]
หลักสูตรโรงเรียนบ้านเตาบ่า พุทธศักราช 2561 [หลักสูตรสถานศึกษา] [วิทยาศาสตร์]
ประกาศฯ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป้าหมายความสำเร็จ [10 ต.ค.2561] [คลิก]
เอกสารประกอบการนำเสนอขอรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. [คลิก]
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนบ้านเตาบ่า [คลิก]

 

โรงเรียนบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110